ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
دکتر زهرا السادات اردستانی
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
2
دکتر امیر بهرامی پناه
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
3
دکتر الهام پرویزی
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
4
دکتر الناز سرخیلی
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
5
افسانه کامران
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
6
دکتر احمدرضا کشتکار قلاتی
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
7
ندا مذهب جعفری
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری