اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

 
زهرا السادات اردستانی

زهرا السادات اردستانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهام پرویزی

الهام پرویزی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
داود صارمی نائینی

داود صارمی نائینی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ندا مذهب جعفری

ندا مذهب جعفری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 4 نتیجه